Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

§1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Anna Wolfarth prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „From a Friend w Gdańsku (80-822), przy ul.Kładki 24, nr Regon 356277220, NIP 676-204-69-43, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 58037/2001, adres email: biuro@fromafriend.pl, tel. +48 501289102, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, poz. 1204 ze zm.)

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

§2 Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie przez Usługobiorcę lub Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Usługodawcy/Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Usługobiorcę lub Klienta zakupów w Sklepie.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W takiej sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (uprzednia zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz uzasadniony interes realizowany przez administratora" (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe Klienta mogą też być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom obsługującym płatności czy realizującym dostawy zamówionych Towarów.

§3 Cel i zakres zbierania danych, odbiorcy danych

1. Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta są zbierane i przetwarzane w minimalnym niezbędnym zakresie. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto)- przetwarzaniu podlegają dane Usługobiorcy lub Klienta niezbędne dla zawarcia oraz realizacji umowy lub/i wystawienia rachunku/faktury. W takiej sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy).

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

c) nawiązania kontaktu ze Sklepem z użyciem formularzy - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

d) wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c) W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

d) W przypadku Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę, Administrator udostępnia zebrane dane księgowym oraz instytucjom państwowym, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

e) Dane osobowe Klientów są przetwarzane także przez podmiot obsługujący platformę e-commerce, w oparciu o którą działa Sklep Internetowy, firmy hostingowe a także serwisy poczty elektronicznej, wykorzystywanej w korespondencji.

§4 Prawo dostępu, kontroli i poprawiania swoich danych osobowych

1. W zakresie i zastrzeżeniem wyjątków, wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, Sprzedawca zapewni Usługobiorcy lub Klientowi, którego dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Dane osobowe, udostępnione przez Usługobiorcę lub Klienta, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Poufne informacje dotyczące Usługobiorcy lub Klienta, w tym jego dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Usługobiorcę lub Klienta ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy lub Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Usługobiorcy, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb Usługobiorcy lub Klienta oraz tworzenia statystyk. Każdy Usługobiorca lub Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.


§4 Polityka Cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Usługobiorcy lub Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy lub Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę lub Klienta.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę lub Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca lub Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy lub Klienta treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta. Usługobiorca lub Klient Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy lub Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl