Regulamin

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym ("Sklepie") zlokalizowanym na platformie internetowej www.fromafriend.eu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

§1 Strony umowy

1. Sprzedawca (Usługodawca) - Anna Wolfarth prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „From a Friend" w Gdańsku (80-822), przy ul. Kładki 24, nr Regon 356277220, nr NIP 676-204-69-43 wpisaną do rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 58037/2001, konto email: biuro@fromafriend.pl

2. Klient (Usługobiorca) – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


§2 Definicje

Rejestracja – jednorazowa czynność umożliwiająca, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sklepie, utworzenie konta Klienta.

Konto Klienta – usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy i indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie Internetowym dla Usługobiorcy lub Klienta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę lub Klienta dzięki któremu może on składać zamówienia, i w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Przeglądanie asortymentu Sklepu ani składanie zamówienia nie wymaga rejestracji Konta.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienie dokonywane jest przez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne: założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (rejestracja), umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego - przeglądania dostępnych towarów oraz składania zamówień niezbędny jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera

c) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

d) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

3. Ceny produktów dostępnych w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i są - w momencie złożenia przez Klienta zamówienia - wiążące dla Klienta i Sprzedającego. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, o którym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia oraz przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.

4. Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

5. Ze względu na użyte półprodukty oraz proces produkcji poszczególne partie produkcyjne mogą się nieznacznie różnić między sobą. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

6. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

7. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadają gwarancję producenta.

8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.

§4 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym -
Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Newsletter

1. Konto Klienta

a) W celu rejestracji Konta w Sklepie Usługobiorca lub Klient powinien zapoznać się z regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych. Potwierdzenie Rejestracji następuje poprzez wysłanie na podany przez Usługobiorcę lub Klienta w procesie Rejestracji adres e-mail potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta. Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.

b) Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Usługobiorca lub Klient udostępnił swoje Konto.

c) Konto Klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca lub Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fromafriend.pl lub też pisemnie na adres: From a Friend, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24.

d) W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Usługobiorcy lub Klienta podanych podczas Rejestracji Usługobiorca lub Klienta powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

e) Usługobiorca lub Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania wcześniejszej Rejestracji Konta.

Usługobiorca lub Klient niezarejestrowany w Sklepie każdorazowo przy składaniu nowego zamówienia musi podać odpowiednie dane oraz jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu.

2. Formularz Zamówienia

a) Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Usługobiorcę lub Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

b) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę lub Klienta danych dotyczących Usługobiorcy lub Klienta oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

c) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Newsletter

a) Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia – z chwilą złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

b) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fromafriend.pl lub też pisemnie na adres: From a Friend, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24.

§5 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową za pomocą adresu biuro@fromafriend.pl

6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów.

§6 Realizacja zamówień - płatność i metody dostawy

1. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00 (w przypadku płatności przelewem brana jest pod uwagę godzina wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy, w przypadku płatności przez system shoplo brana jest pod uwagę godzina złożenia Zamówienia) w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będę następnego dnia roboczego.

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. Płatność

a) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

– płatności elektroniczne i kartą za pośrednictwem serwisu shoplo (BlueMedia)

– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 72 1140 2017 0000 4002 0379 2637

– płatność za pośrednictwem serwisu Paypal

b) W przypadku płatności przelewem kwota należności zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Należność musi wpłynąć na konto Sklepu w ciągu 72 godzin (3 dni) od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.

c) W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

d) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

4. Dostawa towaru

a) Towary zamówione w Sklepie Internetowym są wysyłane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 4 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar na rachunku bankowym Sprzedawcy lub - w przypadku płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

b) Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest w dzień roboczy za pośrednictwem standardowej przesyłki kurierskiej. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

c) Dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego jest dostarczony Klientowi razem z towarem. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i niezwłocznie poinformować o ewentualnych usterkach.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

d) W przypadku nieskutecznych prób doręczenia przesyłki (zwykle dwukrotnych), przesyłka jest zwracana do Sprzedającego, o czym Klient zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e) Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową.

f) W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

g) Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu wskazanych dni roboczych od daty nadania. W przypadku gdy Klient nie zgłosi braku doręczenia przesyłki, a paczka zostanie zwrócona do Sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z odesłaniem paczki.

5. Do momentu wysłania przez Sprzedającego zamówionych towarów Klient może zmienić lub anulować zamówienie w całości bez żadnych dodatkowych kosztów pod warunkiem poinformowania o tym za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fromafriend.pl

6. W przypadku anulowania zamówienia w powyższych sytuacjach, jeśli zapłata została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.

§7 Odstąpienie od umowy, anulowanie transakcji

1. Klient będący konsumentem (osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub elektronicznie na adres email: biuro@fromafriend.pl Formularz zwrotu można też załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Klient powinien zwrócić towar na następujący adres: From a Friend, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24.
Koszty bezpośrednie zwrotu towaru ponosi Klient.

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pliku załączonym do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Zwracany towar musi być kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie, i nie może nosić oznak użytkowania.

7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym powyżej, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.

10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§8 Reklamacje

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towar nowy, bez wad.
W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sprzedającemu na adres e-mail: biuro@fromafriend.pl

3. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

§9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta nie będącego Konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą lub Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

§10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl